Zespół ośrodka Mediatorzy.pl (dawniej Klinika Konfliktu) ma wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji, moderowania uzgodnień i prowadzeniu specjalistycznych szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów, negocjacji i mediacji w konfliktach społecznych. We współpracy z rozmaitymi podmiotami prowadzimy tego typu działania od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Członkowie naszego Zespołu są także wykładowcami akademickimi i współpracownikami szkół wyższych (m.in. Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej).

Współpracujemy lub współpracowaliśmy z instytucjami publicznymi (m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), samorządami (Urząd Miasta St. Warszawy, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Miasta Torunia), organizacjami pozarządowymi (m.in. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, WWF Polska), firmami (m.in. PGE Energia).

 

Prowadziliśmy lub stale prowadzimy między innymi:

 • moderację spotkań w ramach wyłożeń do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (łącznie kilkadziesiąt spotkań, m.in. dla Urzędu m.st. Warszawy)

 • opracowanie programu Wspólnota - programu wykonawczego Strategii #Warszawa2030 (od kwietnia 2018 r.)

 • moderację spotkań w ramach projektu "Puszcza i Ludzie" we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Hajnówce (od roku 2017)

 • konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (listopad-grudzień 2018 r.)

 • konsultacje społeczne dotyczące uchwały krajobrazowej dla Urzędu m.st. Warszawy (II etap; październik 2018 r.)

 • opracowanie programu Dialog - programu wykonawczego Strategii #Warszawa2030 (czerwiec 2016- sierpień 2018)

 • konsultacje społeczne dotyczące inwestycji parkingów podziemnych przy ul. Spiskiej, Orzyckiej i Chłodnej (czerwiec - lipiec 2018 r.)

 •  warsztaty charrette dotyczące koncepcji zagospodarowania placu Powstańców Warszawy we współpracy z MAU Mycielski Architecture & Urbanism dla Urzędu m. st. Warszawy (listopad-grudzień 2017 r.)

 • konsultacje społeczne obwodnicy śródmiejskiej (listopad - grudzień 2017 r.)

 • opracowanie planu i współpraca w realizacji konsultacji społecznych inwestycji Tramwaj na Gocław (październik - listopad 2016 r.) oraz tramwaj na Gocław wśród zieleni (listopad - grudzień 2017 r.)

 • konsultacje społeczne dotyczące zmian nazw wybranych ulic w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną dla Urzędu m.st. Warszawy (czerwiec - lipiec 2017 r.)

 • współpraca przy realizacji konsultacji społecznych szybkiego tramwaju Wola - Wilanów (maj - czerwiec 2017 r.)

 • konsultacje społeczne Strategii #Warszawa2030 dla Urzędu m.st. Warszawy (kwiecień – maj 2017 r.)

 • moderację spotkań Bałtyckiego Okrągłego Stołu dla WWF Polska (od października 2013 r.)

 • moderację spotkań dotyczących rozbudowy praskiego odcinka II linii metra dla Metra Warszawskiego (kwiecień - maj 2016 r.)

 • warsztaty charette w ramach III etapu konsultacji społecznych "Jakie Pole Mokotowskie" - opracowanie MasterPlanu dla Pola Mokotowskiego we współpracy z MAU Mycielski Architecture & Urbanism dla Urzędu m. st. Warszawy (kwiecień 2016 r.)

 • moderację spotkań Okrągłego Stołu, sesji plenarnych i warsztatów w ramach konsultacji społecznych dotyczących Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami dla Urzędu m. st. Warszawy (grudzień 2015 r. - marzec 2016 r.)

 • moderację spotkań w ramach budżetu partycypacyjnego w Warszawie (listopad - grudzień 2015r., luty - marzec 2016 r.)

 • moderację spotkań w ramach konsultacji społecznych tzw. "zielonej ściany" wzdłuż ulicy Wawelskiej we współpracy z Fundacją Na Miejscu (październik - grudzień 2015 r.)

 • moderację spotkań w ramach Platformy współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce (od czerwca 2013 r. do kwietnia 2015 r.)

 • moderację spotkań Warszawskiego Forum Polityki Społecznej w ramach monitoringu Społecznej Strategii Warszawy dla Urzędu Miasta st. Warszawy (od 2013 r. do 2015 r.)

 • moderację spotkań Komitetu Sterującego oraz spotkań otwartych w projekcie „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” -  Zarząd Mienia m. st. Warszawy (od września 2011)

 • moderację konsultacji społecznych dotyczących organizacji ruchu na ulicy Obozowej w związku z planowaną modernizacją dla Urzędu Miasta st. Warszawy (urząd dzielnicy Wola; listopad 2014 r.)

 • moderację spotkania z mieszkańcami dotyczącego modernizacji Bazaru Różyckiego dla Urzędu Miasta st. Warszawy (listopad 2014 r.)

 • szkolenia specjalistyczne i spotkania strategiczne w ramach projektu "Licz na zieleń" dla Fundacji Sendzimira (grudzień 2013 r. - wrzesień 2014 r.)

 • moderację konsultacji społecznych dotyczących organizacji ruchu po uruchomieniu centralnego odcinka II linii metra dla Urzędu Miasta st. Warszawy (maj - czerwiec 2014 r.)

 • moderację spotkań w ramach konsultacji społecznych dotyczących rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich dla Urzędu Miasta st. Warszawy (kwiecień, czerwiec 2014 r.)

 • mediację dotyczącą udostępnienia turystycznego rzeki Drawy w ramach planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego (maj 2013 r. - kwiecień 2014 r.)

 • moderację debat deliberatywnych dotyczących edukacji ku dojrzałości we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie (maj - czerwiec 2014 r.)

 • moderację konsultacji i szkolenia w ramach projektu 3 Filary - model współpracy międzysektorowej dla Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych Obiektyw (od czerwca do listopada 2013 r.)

 • moderację debat społecznych na temat Programu Rozwoju Edukacji m.st. Warszawy dla Biura Edukacji m.st. Warszawy (maj-czerwiec 2013 r.)

 • moderację spotkań informacyjnych dla właścicieli i zarządców nt. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla Urzędu m.st. Warszawy (kwiecień-maj 2013 r.)

 • moderację konsultacji społecznych Jak zadbać o Plac Grzybowski dla Urzędu m.st. Warszawy (marzec 2013 r.)

 • opracowanie i konsultacje społeczne projektów krajowych programów ochrony foki szarej i morświna dla WWF Polska  (od października 2011 r. do grudnia 2012 r.)

 • moderację seminariów eksperckich poświęconych diagnozie i rekomendacjom do Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (maj 2012)

 • moderację konsultacji dotyczących Nowego Centrum Łodzi dla Urzędu Miasta Łodzi (maj 2012)

 • moderację debat społecznych poświęconych Krajowym Ramom Kwalifikacji dla Instytutu Badań Edukacyjnych (od lutego 2011)

 • Ochocki Model Dialogu Obywatelskiego – moderacja konsultacji społecznych, mediacje, działalność ekspercka dla Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od lutego 2011 r. do marca 2012 r.)

 • moderację cyklu spotkań mieszkańców stolicy z Pełnomocnikami Prezydenta m. st. Warszawy (listopad 2011 – luty 2012)

 • moderację konsultacji dotyczących wypracowania modelu konsultacji społecznych z mieszkańcami Torunia – Urząd Miasta Torunia (wrzesień 2011 r.)

 • moderacja warsztatów na IX spotkaniu Forum Kraków na temat regionalnych ośrodków kultury

 • moderację konsultacji dotyczących przebudowy placu bp. Jana Chrapka – Urząd Miasta Torunia (lipiec 2011 r.)

 • moderację spotkania informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie – Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej (lipiec 2011 r.)

 • moderację warsztatów konsultacyjnych dotyczących wniosku aplikacyjnego Warszawa Europejską Stolicą Kultury 2016 (marzec 2011)

 • moderację spotkań otwartych w ramach akcji informacyjno-konsultacyjnej Planu Zarządzania Historycznym Centrum Warszawy dla Urzędu Miasta St. Warszawy (marzec 2011)

 • moderację spotkania podsumowującego pierwszą edycję projektu „Gdzie jest Pinokio" dla  Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego

 • moderację warsztatów dla dzielnicowych koordynatorów Społecznej Strategii Warszawy dla Urzędu Miasta St. Warszawy (listopad, grudzień 2010) 

 • moderację spotkań informacyjnych w sprawie budowy centralnego odcinka II linii metra dla Urzędu Miasta St. Warszawy (jesień 2010) 

 • obrady Rady Społecznej ds. Projektu „Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie – etap I: modernizacja i rozbudowa ZUSOK” dla Urzędu Miasta St. Warszawy (od października 2010 r.) 

 • moderację spotkania w procesie konsultacji społecznych dotyczących ścieżek rowerowych na Bielanach dla Urzędu Miasta St. Warszawy (październik 2010)  

 • akcję konsultacyjno-informacyjną „Stare Miasto w nowej odsłonie” (rewaloryzacja nawierzchni Starego Miasta) dla Urzędu Miasta St. Warszawy (wrzesień-październik 2010) 

 • moderację konferencji poświęconej m.in. konsultacjom społecznym w dziedzinie ekologii organizowanej przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk (październik 2010) 

 • moderację spotkań poświęconych tworzeniu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (czerwiec 2010)

 • spotkania i konferencja poświęcone ochronie środowiska (m.in. „Zieleń osiedlowa…”) dla Urzędu Miasta St. Warszawy (grudzień 2009, luty 2010)  

 • moderację spotkania poświęconego rewitalizacji Podzamcza dla Urzędu Miasta St. Warszawy (marzec 2010)

 • moderację warsztatów dla ekspertów oceny strategicznej w ramach Zintegrowanego Planu Szkoleń w ramach RPO WM na 2009 organizowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie (grudzień 2009) 

 • moderację zgromadzeń Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych (październik, grudzień 2009) 

 • spotkania otwarte poświęcone reformie edukacji (Program „Sześciolatki do szkół”) dla Urzędu Miasta St. Warszawy (luty-kwiecień 2009) 

 • moderację procesu uzgodnień wielostronnych w ramach tworzenia Społecznej Strategii Warszawy dla Urzędu Miasta St. Warszawy (czerwiec 2008- grudzień 2008).  

 • uzgodnienia w ramach budowania koalicji lokalnych w projekcie „Nowe wyzwania, nowe rozwiązania. Mediacja rodzinna w systemie pomocy rodzinie w kryzysie” we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych (jesień 2008) 

 • debaty obywatelskie w ramach projektu „Pilnujemy Euro 2012” (wrzesień 2008) 

 • spotkania poświęcone rynkowi pracy w zawodach sfeminizowanych dla Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn (październik 2005) 

 • spotkania robocze poświęcone tworzeniu Funduszu na Rzecz Integracji Społecznej na Obszarach Wiejskich w Polsce dla Ministerstwa Polityki Społecznej i Banku Światowego (styczeń 2005) 

 • konsultacje społeczne reformy finansów publicznych (tzw. Planu Hausnera) dla Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej (październik-grudzień 2003)  

 • wspomaganie negocjacji między rządem (MPiPS), związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców w sprawie projektu ustawy o rekompensatach i emeryturach pomostowych – program finansowany przez Bank Światowy (1999-2000) 

 • spotkania grup roboczych Dyrektorów Generalnych urzędów centralnych i wojewódzkich dotyczące tworzenia i zmian w systemie służby cywilnej w Polsce dla Urzędu Służby Cywilnej (1998 – 1999)

 

Ponadto wspieramy instytucje, organizacje, firmy oraz osoby prywatne w dochodzeniu do porozumienia w drodze mediacji (dane o naszych klientach mediacyjnych objęte są klauzulą poufności).

Aktualności

Salon mediacji 18.04.2019
 Serdecznie zapraszamy prawników, sędziów oraz mediatorów na  SALON MEDIACJI:  Mediacja międzynarodowa – nowe prawo spadkowe w UE 18 kwietnia 2019 r. (10.00-13.00)Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, Sala 400 Spotkanie jest okazją do zapoznania się z rozporządzeniem 650/2012, które w...
Czytaj dalej

FOMENTO
... Mediatorzy.pl są partnerem projektu FOMENTO „Wspieranie mediacji transgranicznych w sprawach cywilnych i spadkowych” współfinansowanego przez Komisję Europejską. Celem jest zapobieganie konfliktom w transgranicznych sprawach cywilnych i rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących...
Czytaj dalej

Robert Boch w TVP2 - Pytanie na śniadanie
Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Robert Boch odpowiadał na pytanie: Kim jest mediator? Opis programu: W Polsce coraz częściej ludzie korzystają z pomocy mediatorów. Coraz częściej sami szukają kontaktu z nimi, nie czekając na propozycję np. od adwokata. Kim jest mediator i w jakich...
Czytaj dalej

Mediacje rodzinne - ksiązka Agaty Gójskiej
Miło nam donieść, że Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego wznowiły książkę Agaty Gójskiej nt mediacji rodzinnych. Książka jest już w sprzedaży! Mediacje rodzinne - Agata Gójska. Książka dotyczy mediacji w sprawach rodzinnych, w szczególności związanych z rozwodem. Prezentuje wiedzę teoretyczną...
Czytaj dalej

Lepszy rodzic - warsztaty
Dbamy o wszelkiego rodzaju rozwój. Dlatego polecamy warsztaty, które będą się odbywać w naszej siedzibie. Nine to five - jesteś profesjonalistą, 24 h na dobę - rodzicem.Potraktuj tę rolę równie profesjonalnie.Zapraszam na II cześć cyklu warsztatów “Lepszy Rodzic” .Wejdź w buty swego dziecka,...
Czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenia w 2017
Trwa rekrutacja na nowe szkolenia przygotowujące do roli mediatora rodzinnego. Serdecznie zapraszamy do udziału! Szkolenie specjalizacyjne - "Mediator Rodzinny II"  
Czytaj dalej